Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi, một vài cải thiện an ninh thông tin được công nhận là một trong những vấn đề quản lý quan trọng nhất, để bảo vệ đúng cách các tài sản theo tên người dùng, bao gồm cả thông tin thiết yếu đã được giao phó biếu chúng tôi bằng cách khách hàng của chúng tôi, và thúc đẩy quản lý an ninh thông tin. Ngoài ra, trong việc làm tăng, Viễn thông Luật, và nghĩa vụ mua bán quy định tại các nguyên tắc của pháp luật khác nhau và các quy định và các Bộ trưởng có thẩm quyền như Đạo luật, cũng như thực hiện đúng các chính sách này và một số thứ tương tự.

1. Chúng tôi, để cải thiện an ninh theo tên người dùng, trung tâm tham dự các cuộc họp của lớp quản lý và công tác quản lý chịu có nhiệm vụ tặng từng bộ phận, thực hiện các hoạt động tích cực.

2. Chúng tôi đang, quản lý đúng cách các tài sản thông tin để xử lý, chúng tôi sẽ nỗ lực để uy tín an ninh theo tên người dùng. Đặc biệt, thông tin cá nhân, bao gồm cả các bí mật theo tên người dùng liên lạc, trong khi quản lý chặt chẽ.

3. Chúng tôi bị mất tặng các tài sản thông tin, phá hủy, sửa đổi, rò rỉ, chống lại nguy cơ bị truy cập trái phép hoặc tương tự với website theo tên người dùng, giải pháp cần thiết và tương thích biếu quản lý an toàn, sẽ giám sát nhân viên và nhà thầu .

4. Chúng tôi, bằng hướng, ví dụ để thực hiện một cuộc kiểm toán thích hợp, và phấn đấu để cải tiến không ngừng nghỉ các cách thức an ninh thông tin. Bên cạnh đó, đối với hành vi vi phạm các vấn đề cần được tuân thủ, và xử lý nghiêm.

5. Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo trì website với trường hợp có vấn đề liên quan đến an ninh thông tin. Bên cạnh đó, trường hợp không chắc một vấn đề xảy ra, và sau đó trả lời một cách phù hợp và kịp xuân.